Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Prevádzkovateľ internetového obchodu www.trofeje-pohare.sk je:
Marcela Kameníková

IČ: 43 643 019
DIČ:1049115562 / neplatiteľ DPH

Bankové spojenie :
UniCredit Bank Bankový účet :1427608001/1111
So sídlom: Kuzmányho 902/2 Považská Bystrica 01701

Zapísanou v živnostenskom registri č.330-15091 na Okresnom úrade v Považskej Bystrici

Kontaktné údaje:
Marcela Kameníková
Email :eshop@trofeje-pohare.sk
Telefón : +421 903 022 669

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj. Sídlom Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

1.2. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná tovar (ďalej aj ako "kupujúci").

1.3. Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

1.4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú v platnosti do tej doby, kým nie sú vydávané nové obchodné podmienky.

2. OBJEDNANIE TOVARU

2.1. Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Môže aj telefonicky alebo mailom na adrese eshop@trofeje-pohare.sk V prípade, že po odoslaní objednávky nedostanete automaticky generovaný potvrdzujúci e-mail, kontaktujte nás prosím na adrese: eshop@trofeje-pohare.sk

2.2. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2.3. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, počet kusov, (objednávka prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho tieto podmienky spĺňa automaticky).

2.4. Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

2.5. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru za dohodnutú cenu podľa objednávky.

2.6. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu.

2.7. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

2.8. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

2.9. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho je možné do 14 dní od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

2.10. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …)

3. DODACIE PODMIENKY

3.1. Dodacia lehota tovaru je 2 až 10 dní. Skladové zásoby ponúkaného tovaru aktualizujeme on- line, napriek tomu sa však môže stať, že objednaný tovar nebude na sklade. V takom prípade bude predávajúci kupujúceho informovať a ponúkne mu alternatívne riešenie.

3.2. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

3.3 Tovar bude odoslaný ihneď po zaplatení objednávky, alebo potom, čo boli splnené všetky podmienky.

3.4 Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.6 týchto Obchodných podmienok.

4. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ

4.1. Predávajúci nie je platcom DPH. Cena tovaru je uvedená s DPH na stránke predávajúceho. K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od počtu kusov objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy).

4.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

4.3. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

4.4. Kupujúci uhrádza platbu v eurách (v hotovosti, dobierkou, prevodom na účet predávajúceho).

Ku preprave na DOBIERKU bude pripočítaná suma 1 €

  • Expres kurier SDS - nasledujúci deň po dni podania - 6 €
  • Vlastná doprava obchodu - zdarma (len objednávky nad 100 € do 30km od Pov.Bystrice)
  • osobné prevzatie na predajni Šport TROFEJ - Považská Bystrica - zdarma
  • pri objednávke nad 40 € - doručenie zdarma

V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako dodací aj záručný list.

4.4. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám pri vytváraní objednávky v internetovom obchode predávajúceho alebo pri inom spôsobe komunikácie.

5. DODANIE TOVARU

5.1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

5.2. Predávajúci zaisťuje dopravu tovaru, a to spôsobom, ktorý vyhovuje parametrom objednávky (miesto dodania, požadovaná dodacia lehota).

5.3. Spôsob dodania tovaru určuje kupujúci pri uskutočnení objednávky. Na výber sú tieto možnosti: a) doručenie kuriérskou službou b) osobný odber na predajni.

5.4. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto, respektíve prevzatie objednávky kupujúcim na predajni. 5.5.Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

5.6. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu aj faktúru (daňový doklad).

5.7. Za tovar zodpovedá predávajúci až do jeho prevzatia kupujúcim.

5.8. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

6.1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou. Môžete využiť formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy. Uvedený formulár je voľne prístupný k nahliadnutiu aj stiahnutiu na internetovej stránke predávajúceho.

6.2. Tovar nesmie byť poškodený, používaný, spolu s tovarom musí kupujúci priložiť doklad o kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim bod 6.1.

6.3. Tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy),

6.4. Kupujúci uhradí výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, …). Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.

6.5. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy, cenu zaplatenú za tovar ktorý kupujúci uhradil , vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť- okrem poplatku za dopravu.

6.6. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

6.6.a) Ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného na mieru ako je potlač tovaru a je mu vypracovaný grafický náhľad a kupujúci tento náhľad odsúhlasí písomnou alebo elektronickou formou kupujúci nemá právo žiadať bezúplatnú opravu ani odstúpenie od zmluvy z dôvodu nespokojnosti s celkovým výsledkom potlače (toto nezahŕňa nekvalitnú či poškodenú potlač).

6.7. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časti ak:

  1. tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
  2. zmenila sa cena dodávateľa tovaru
  3. vystavená cena tovaru bola chybná

7. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

7.1. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi Slovenskej republiky.

7.2. Kupujúci sa zaväzuje tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné chyby a poškodenia. Prípadné chyby je potrebné ihneď, najneskôr však do 48 hodín nahlásiť telefonicky alebo e-mailom. Za chyby spôsobené prepravcom neručíme. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov.

7.3. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

7.4. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou dokladu o kúpe. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

7.5. Postup pri reklamácii:

7.5.a) Do 48hod.nás informujte e-mailom alebo telefonicky o chybe produktu.

7.5.b) Vypíšte reklamačný protokol . Uvedený formulár je voľne prístupný k nahliadnutiu aj stiahnutiu na internetovej stránke predávajúceho.

7.5.c) Zašlite tovar späť spolu s kópiou dokladu o kúpe a vypísaným reklamačným protokolom na adresu predajcu:Trofeje-poháre Marcela Kameníková Kuzmányho 902/2 Považská Bystrica 01701

7.6. Po obdržaní reklamovaného tovaru vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo
telefonicky a dohodneme sa s vami na rýchlom vyriešení problému. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Reklamačná doba začína plynúť dňom, kedy predajca zásielku s reklamáciou prevzal a končí dňom, kedy predajca zásielku s vyreklamovaným tovarom odoslal (rozhoduje pečiatka podacej pošty).

7.7. Poštovné a balné predajca nevracia, rovnako ani poplatky na doručenie reklamovaného tovaru. Za prípadnú stratu zásielky reklamovaného tovaru smerom od zákazníka k predajcovi predajca nezodpovedá.

7.8. Predajca nenesie zodpovednosť za poškodenie spôsobené nesprávnym skladovaním výrobku a na poškodenie zavinené dopravcom.

Upozornenie: viditeľne poškodený tovar nepreberajte od prepravcu!

8. OCHRANA ODOBNÝCH ÚDAJOV

8.1. Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie ani údaje o vašich nákupoch.

8.2.. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.trofeje-pohare.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

8.3..Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s kupujúcim.

8.4.Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

8.5.. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.

8.6. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail eshop@trofeje-pohare.sk Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu registrácie.

9. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

9.1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na eshop@trofeje-pohare.sk ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

9.2. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov(ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.

9.3. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

9.4 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

9.5. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a
predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

9.6. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením v internetovom obchode predávajúceho.

10.2. V prípade zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach, vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri uzatvorení kúpno-predajnej zmluvy, a to až do momentu jej zániku.

10.3. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

10.4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

10.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

10.6. Práva kupujúceho (spotrebiteľa) vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

10.7. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

10.8. Tieto Všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich účet sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. januára 2020

Dokumenty na stiahnutie:

Reklamačný protokol (PDF)
Formulár pre odstúpenie od zmluvy (PDF)


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop