Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so Zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), resp. so Zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a Zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) upravuje postup pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií, zakúpeného tovaru a služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode .

Predávajúcim je spoločnosť:

Obchodné meno: Marcela Kameníková

Miesto podnikania: Kuzmányho 902/2, 01701 Považská Bystrica Slovenská Republika

Zapísaná v registri Okresného úradu Pov. Bystrica.Číslo živnostenského registra 330-15091.

IČO: 43643019
DIČ: 1049115562 (neplatiteľ DPH)

Bankové spojenie: UniCredit Bank Bankový účet : 1427608001 / 1111

Kontakt na predávajúceho:

Marcela Kameníková www.trofeje-pohare.sk

E-mail: eshop@trofeje-pohare.sk
Tel.: +421 903 022 669

(ďalej len „Predávajúci“)

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar/služby, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho (ďalej len „Zákazník“) zo zodpovednosti za poškodenie (ďalej len

„Reklamácie“), v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho , alebo ak ide o rozpor s kúpnou zmluvou.

Reklamačný poriadok sa uplatní len v prípade, ak bola uzatvorená kúpna zmluva medzi Predávajúcim na strane jednej a Zákazníkom na strane druhej.

Spotrebiteľom je Zákazník, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti; na Zákazníka sa tento Reklamačný poriadok vzťahuje podmienkami v rozsahu upravenom Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane Spotrebiteľa.

Záručná doba:

Predávajúci poskytuje Zákazníkovi záruku daňovým dokladom . Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať Zákazníkovi doklad o zakúpení veci (faktúru, alebo pokladničný blok) obsahujúci údaje o predaji tovaru. Daňový doklad musí obsahovať obchodné meno, IČO a sídlo Predávajúceho.

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru Zákazníkom / poskytnutím služby Zákazníkovi.

Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol Predávajúcim poskytovaný záručný servis. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba.

Uplatnenie reklamácie:

Predávajúci je povinný kupujúceho riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.

Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom kupujúcemu. Reklamačný poriadok je zverejnený aj na internetovej stránke predávajúceho www.trofeje-pohare.sk

Reklamáciu uplatňuje Zákazník v záručnej dobe, a to u predávajúceho. O uplatnenej reklamácii spíše predávajúci so Zákazníkom reklamačný protokol, jeho vzor je umiestnený na internetovej stránke predávajúceho. Podobu formulára určí predávajúci .Predávajúci je povinný Zákazníkovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy Zákazník právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Zákazník požaduje, a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Reklamáciu je Zákazník povinný uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď po zistení nedostatku.

K reklamovanému tovaru/službe je Zákazník povinný predložiť príslušný doklad o kúpe (daňový doklad – účet, faktúra, pokladničný blok). Bez týchto dokladov nebude

tovar predávajúcim prevzatý a bude vrátený na náklady Zákazníka späť.

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie oznámiť predávajúcemu druh a rozsah chýb

tovaru, kontaktné údaje (telefónne číslo, emailovú adresu, a pod.) a iné podstatné náležitosti, majúce vplyv na uplatňovanú chybu tovaru.

Osobitné ustanovenia k reklamácii tovaru:

Zákazník je povinný predložiť k reklamácii tovar čistý – pokiaľ nebude táto podmienka splnená, je Predávajúci oprávnený reklamovaný tovar k reklamačnému konaniu neprevziať.

K reklamácii nebude prijatý tovar viditeľne poškodený, nevhodne zabalený alebo poškodený neodborným zásahom, alebo používaním v rozpore s dokumentáciou. Pri tovare opravovanom výmenou komponentov rozhoduje o uznaní Reklamácie dodatočne výrobca podľa typu a charakteru poškodenia meneného dielu.

Osobitné ustanovenia k reklamácii služby:

Zákazník je povinný poskytnúť Predávajúcemu zrozumiteľný popis poškodenia poskytnutej služby. Zákazník v prípade potreby doplnenia informácií poskytne Predávajúcemu nevyhnutnú súčinnosť za účelom zabezpečenia odstránenia poškodenia.

Vybavenie reklamácie:

Reklamácia vrátane odstránenia nedostatku musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ

sa Predávajúci so Zákazníkom nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa Zákazníkovi priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú chybu.

Plynutie lehoty pre vybavenie reklamácií je pozastavené v prípade, že Predávajúci nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a

pod). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od Zákazníka v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov Zákazníkom.

Zákazník má právo voľby riešiť odstrániteľný nedostatok výmenou veci za bezchybnú, jej opravou, alebo môže požadovať zľavu z ceny veci. Ak nie je takýto postup možný, môže Zákazník od zmluvy odstúpiť.

Ak sa jedná o chybu odstrániteľnú, má Zákazník právo na jej bezplatné, riadne a včasné odstránenie. Ak to nie je vzhľadom k povahe nedostatku neúmerné, môže Zákazník požadovať výmenu veci, alebo, ak sa týka nedostatok len súčasti veci, výmenu súčasti. Ak nie je takýto postup možný, môže Zákazník žiadať primeranú zľavu z ceny veci, alebo od zmluvy odstúpiť. Odstrániteľný nedostatok je taký, pri ktorého oprave neutrpí reklamovaný tovar na vzhľade a funkčnosti.

Ak ide o nedostatok neodstrániteľný, ktorý bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez nedostatku, má Zákazník právo na výmenu tovaru, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Nárok na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy má Zákazník tiež pri opakovanej reklamácii rovnakého nedostatku po jej oprave alebo pri výskyte väčšieho počtu chýb.

Neodstrániteľný nedostatok je taký, ktorý nemožno v stanovenej lehote odstrániť tak, aby výrobok neutrpel na funkčnosti a vzhľadu.

Pri neodstrániteľnej chybe, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu zakúpeného tovaru, môže Zákazník, ak nepožaduje výmenu veci, požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Obchodným zákonníkom. Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia odstúpenia od zmluvy Predávajúcemu, ak sú splnené všetky zákonom stanovené podmienky. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli. Pri odstúpení od zmluvy z dôvodu uplatnenia práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady vracia Zákazník plnenia, ktoré mu poskytol Predávajúci, v rozsahu, v akom je to v danej situácii objektívne možné.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo poskytnutie zľavy z kúpnej ceny je príslušná platba vrátená Zákazníkovi prevodom na bankový účet, ktorý Zákazník za týmto účelom oznámi, alebo odovzdaná v hotovosti na pokladni v sídle Predávajúceho.

Za situácie, kedy je potrebné tovar zaslať Predávajúcemu Zákazník vo vlastnom záujme zabezpečí, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru, a to vrátane všetkého príslušenstva, a označí zásielku príslušnými symbolmi.

Náklady na prepravu na miesto reklamácie hradí Zákazník, dopravu späť hradí pri oprávnenej reklamácii Predávajúci.

Predávajúci po riadnom vybavení reklamácie vyzve Zákazníka k prevzatiu opraveného Tovaru.

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým používaním.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, t.j. najmä pri používaní tovaru v podmienkach a/alebo spôsobom, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru.

Pozáručné opravy budú vykonané na základe písomnej objednávky Zákazníka, a to za cenu určenú podľa rozsahu poškodenia a spôsobu vykonania opravy.

Osobitné ustanovenia o ochrane spotrebiteľa:

Záručná doba vo vzťahu k Spotrebiteľovi je 24 mesiacov. Poškodenie musí Spotrebiteľ uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu.

Pri zásielkovom predaji cez internet má Spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru.

Ostatné ustanovenia tohto Reklamačného poriadku sa vzťahujú na Spotrebiteľa primerane.

Spotrebiteľ má možnosť v prípadoch ustanovených osobitným predpisom (Zákon č. 31/2015

Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov) obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov.

V prípade porušenia práv vyplývajúcich z príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa má Spotrebiteľ právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na dozorujúci orgán štátnej správy – Slovenskú obchodnú inšpekciu.

Všetky osobné údaje budú spracovávané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dokumenty na stiahnutie:

Reklamačný protokol (PDF)
Formulár pre odstúpenie od zmluvy (PDF)

Tento reklamačný poriadok je platný a účinný momentom jeho zverejnenia v internetovom obchode predávajúceho dňa 1.1.2020


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop